Choroba alkoholowa, leczenie uzależnień

Co nowego

WSPÓŁUZALEŻNIENIE

MECHANIZMY POWSTAWANIA WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Na współuzależnienie narażony jest każdy człowiek będący w bliskiej relacji z uzależnionym. To czy dana osoba stanie się współuzależnioną zależy od tego w jakim stopniu akceptuje sytuację, i jak wiele jest w stanie poświęcić dla samego faktu utrzymania związku. Ma na to wpływ wiele czynników, wśród których można wyróżnić trzy główne grupy. Po pierwsze istotne znaczenie ma sytuacja w związku, na którą składa się sposób podziału ról i obowiązków w rodzinie, zależności finansowe, to w jaki sposób zachowuje się uzależniony, czy jest agresywny, jak wielkie stanowi zagrożenie, a także jaka jest pozycja społeczna samego partnera alkoholika, czy ma przyjaciół, kogoś z kim może porozmawiać, szukać pomocy. Druga grupa czynników ma związek z postawą i przekonaniami potencjalnego współuzależnionego. To jakie ma on przekonania na temat schematu rodziny, podziału ról i obowiązków, dodatkowo nie bez znaczenia są doświadczenia wyniesione z własnego domu i poprzednich związków oraz poczucie własnej wartości i umiejętność radzenia sobie z własnymi problemami. W trzeciej grupie znajdują się te czynniki, które powstają w trakcie kontynuowania związku z osoba uzależnioną. Są to między innymi coraz czyściej pojawiający się strach, lęk przed zmianami, tłumienie złości, poczucie konieczności kontroli nad partnerem i jego uzależnieniem, poczucie, że taka kontrola jest w ogóle możliwa, powiązanie poczucia własnej wartości z możliwością wpływu na zachowanie i uczucia partnera, jednoczesne poczucie winy i poczucie krzywdy i niesprawiedliwości.


Tak jak w większości przypadków, także i w przypadku współuzależnienia, każdy z wymienionych czynników ma inną siłę wpływu w danym przypadku, a współuzależnionym może stać się zarówno osoba mająca problemy jak i ktoś całkiem zdrowy. Wszystko zależy od tego, czy osoba ta potrafi zauważyć destrukcyjne mechanizmy i przeciwstawić się nim, nawet za cenę opuszczenia związku, czy mimo tej świadomości dostosuje się do zaistniałej sytuacji.

CHARAKTERYSTYKA OSOBY WSPÓŁUZALEŻNIONEJ


Współuzależnienie pojawia się wraz z przystosowaniem się do ciągłego przebywania w sytuacji stresowej. Osoba współuzależniona nauczyła się funkcjonowania w warunkach długotrwałego, ciągłego poczucia niepokoju, strachu, stresu, wynikających z patologicznego picia partnera. Utrwalony model zachowania uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek prób zmiany swojego położenia przez co paradoksalnie utwierdza współuzależnionego w poczuciu bezradności, dodatkowo umacniając sam patologiczny związek.


Osoba współuzależniona w wyniku długotrwałego przebywania w ciągłym stresie i niepokoju zaczyna przejmować autodestrukcyjne postawy. Cechuje ją nadodpowiedzialność, skrajna potrzeba kontroli, negowanie własnych potrzeb, lęk przed wprowadzeniem zmian. Wszystko to stanowi mechanizm zwrotny, bowiem postawy te prowadzą jedynie do umocnienia patologicznej sytuacji w rodzinie. Dodatkowo współuzależniony koncentruje swoje myśli i obawy wokół zachowań alkoholika, ma poczucie odpowiedzialności za upijanie się partnera oraz wierzy, że ma możliwość kontrolowania jego picia. Życie towarzyskie osoby współuzależnionej jest odbiciem okresów abstynencji partnera alkoholika, a wszelkie kontakty ze światem zewnętrznym są zdeterminowane przez chorobę partnera. Z emocjonalnego punktu widzenia współuzależniony odczuwa chaos, mętlik i rozbicie uczuciowe. Troska i miłość plączą się z zagubieniem niepewnością, urazą, poczuciem krzywdy i bezradnością. Pojawia się uzależnienie poczucia własnej wartości od możliwości kontrolowania patologicznych zachowań partnera. Wszystko to prowadzi do zachowań utrwalających chorą relację, polegających na szukaniu usprawiedliwienia dla picia, zaprzeczaniu oczywistym faktom istnienia uzależnienia, kamuflowaniu przed otoczeniem wpadek partnera, unikaniu konfrontacji a także, na niedostrzeganiu własnych potrzeb i koncentracji na spełnianiu potrzeb innych ludzi.


Podsumowując, choroba alkoholowa dotyka nie tylko alkoholika ale także jego bliskich. Wszystkie trudne sytuacje i urazy odbijają się na życiu całej rodziny. Dlatego w leczeniu choroby alkoholowej tak istotna jest pomoc również osobie wspóluzależnionej. Jest to konieczne z punktu widzenia zdrowienia samego alkoholika. Leczący się alkoholik bezwzględnie potrzebuje wsparcia swoich bliskich, którzy przez wzgląd na uwikłanie w uzależnienie oraz przez wzgląd na doświadczone krzywdy mają utrudnione zadanie. Konieczne jest bowiem odbudowanie zdrowych relacji opartych na zaufaniu, które zostało zniszczone przez lata choroby.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Leczenie-alkoholizmu.eu
Alkoholizm to choroba
możesz nauczyć się ją kontrolować
ciesząc się pełnią życia