Choroba alkoholowa, leczenie uzależnień

Co nowego

LEZCENIE UZALEŻNIEŃ U DZIECI I MŁODZIEŻY

SPECYFIKA GRUPY JAKĄ SĄ MAŁOLETNI UZALEŻNIENI OD ALKOHOLU

 

Problem leczenia alkoholizmu u młodzieży jest szczególnym problemem, ze względu na specyfikę grupy jaką są młodzi ludzie nadużywający alkoholu. Z jednej strony terapeuci nie mają już do czynienia z dziećmi, bowiem problem alkoholizmu dotyka zazwyczaj młodych ludzi, którzy mają już za sobą znacznie bogatsze od rówieśników doświadczenia życiowe. Często są to doświadczenia związane z przemocą, konfliktami z prawem, wyrzuceniem ze szkoły, kontaktami seksualnymi itp. Z drugiej strony nieletnich uzależnionych nie można traktować w ten sam sposób co dorosłych. Najczęściej czują się oni właśnie przez dorosłych nierozumiani i skrzywdzeni. Stąd potrzeba dostosowania programu terapeutycznego do wyjątkowych potrzeb tej grupy uzależnionych.

WYMOGI TERAPII UZALEŻNIONEJ MŁODZIEŻY

 

Ze względów wymienionych powyżej praca terapeutyczna z młodzieżą uzależnioną wymaga wyjątkowo indywidualnego podejścia, odmiennego od głównego schematu programowego w terapii dorosłych alkoholików. Przede wszystkim należy zrezygnować z etapu konfrontowania w początkowym etapie leczenia. Motywacja do leczenia u młodzieży nie ma podstaw w wykazaniu strat spowodowanych piciem. Jest tak dlatego, że straty te nie są jeszcze tak rozległe i nie wpłynęły destrukcyjnie na wszystkie sfery życia, włączając stan zdrowia, stosunki rodzinne, towarzyskie, czy życie zawodowe. Młody człowiek nie czuje zagrożenia i nie jest w stanie wyobrazić sobie jak wielkie zniszczenia mogą być poczynione w każdej z tych sfer, nie traktuje więc ich zbyt poważnie. Stąd rozpoczynając pracę z uzależnioną młodzieżą należy położyć nacisk głównie na identyfikację i próbę rozwiązania problemów, które stały się przyczyną picia alkoholu. W trakcie terapii młodzież uczy się, że alkohol nie jest jedynym środkiem zaradczym oraz poznaje metody rozwiązywania swoich problemów. Kolejną różnicą w podejściu terapeutycznym między nieletnimi a dorosłymi uzależnionymi jest używanie określenia alkoholik. O ile w przypadku osoby dorosłej konieczne jest by przyznała i zaakceptowała ona, że jest chora, że jest alkoholikiem, o tyle w przypadku ludzi młodych trzeba być ostrożnym. Określenie „alkoholik” poza tym, że budzi sprzeciw i opór młodego człowieka może bowiem negatywnie wpływać na jego samoocenę i pogłębiać obniżanie własnej wartości. W terapii uzależnionej młodzieży ważna jest też szczegółowa analiza przypadków przerwania abstynencji, pod kątem zbadania jakie jest ich źródło. Pozwoli to opracować model radzenia sobie w trudnych sytuacjach bez sięgania po alkohol.

 

ROLA RODZINY W PRAWIDŁOWYM PRZEBIEGU ZDROWIENIA

 

Jak w zasadzie w każdym przypadku tak i w leczeniu uzależnionej młodzieży ogromny wpływ na skuteczność terapii ma postawa najbliższego otoczenia. Rodzina powinna stale współpracować z terapeutą, bo niejako sama jako jednostka społeczna przechodzi razem z młodym człowiekiem przez terapię, zmieniając swoje dotychczasowe zasady sposób funkcjonowania. Przechodzi kolejne fazy procesu dochodzenia do zdrowia, poczynając od fazy niedowierzania, przez fazę zaprzeczania, do momentu akceptacji uzależnienia. Rezultatem przebrnięcia przez te etapy jest pogodzenie się z zaistniałą sytuacją co umożliwia realną ocenę sytuacji. Członkowie rodziny pracują nad złagodzeniem poczucia winy, nie oczekują już szybkiego wyzdrowienia i są w stanie stanąć twarzą w twarz z czekającymi ich wyzwaniami. Wszystko to po to, by razem, jako rodzina pomóc młodemu człowiekowi uporać się z uzależnieniem.

 

KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

 

Młodzież borykająca się z problemami uzależnień najczęściej związana jest z pewnym środowiskiem, które silnie łączy się ze spożywaniem alkoholu. Podjęcie leczenia wymusza konieczność zmiany dotychczasowego sposobu spędzania wolnego czasu, kojarzonego głównie z piciem, przez co narzuca także zmianę środowiska. Jest to najczęstszy problem terapii uzależnionej młodzieży. Problem ten można rozwiązać tylko w jeden sposób – zapewniając młodemu człowiekowi alternatywne środowisko, gdzie mógłby on spełniać się towarzysko i społecznie. Nawiązanie właściwych relacji z rówieśnikami, którzy nie wymuszają określonego, destrukcyjnego zachowania jest bardzo ważne, szczególnie w młodym wieku, kiedy siła więzów z grupą rówieśniczą zaczyna dominować nad więzami rodzinnymi. Istotne jest też podkreślenie rozwijania własnych zainteresowań, które nadaje poczucie robienia czegoś wartościowego dla siebie. Umacnia to poczucie własnej wartości oraz szacunku do siebie, co w tak młodym wieku jest szczególnie ważne.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Leczenie-alkoholizmu.eu
Alkoholizm to choroba
możesz nauczyć się ją kontrolować
ciesząc się pełnią życia